Werkwijze

Van de eerste kennismaking tot en met de oplevering en nazorg. Lees hieronder meer over onze werkwijze, uitgelegd in 12 stappen.

Stap No. 1

De eerste kennismaking

Nadat u uw bouwkavel heeft gekocht, of een optie hierop heeft, maakt u met ons een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek. In dit gesprek zullen wij o.a. ook uw programma-van-eisen en wensen inventariseren. Neem bij dit gesprek graag zoveel mogelijk informatie mee over de bouwkavel zoals o.a.:


Vaak krijgt u automatisch deze informatie wanneer u een bouwkavel van de gemeente koopt. Wanneer u echter een bouwkavel van een particulier koopt krijgt u deze informatie uiteraard lang niet altijd. Dit is ook geen enkel probleem, als u deze niet zelf heeft zullen wij deze info voor u opzoeken/opvragen bij de gemeente c.q. in het geldende bestemmingsplan.


Uiteraard is het ook heel erg handig als u foto’s of fragmenten van woningen e.d. meeneemt om aan te geven welke woonwensen en stijl u voor ogen heeft. Maar als u dit niet heeft is dat geen probleem. In onze showroom kunnen wij d.m.v. foto’s en tekeningen e.d. aftasten wat uw (woon)stijl is en welke overige woonwensen u heeft. In één of meerdere gesprekken worden al uw wensen en ideeën besproken en geïnventariseerd.

Stap No. 2

Het eerste ontwerp met kostenraming

Na het hiervoor genoemde kennismakingsgesprek worden vervolgens uw wensen en ideeën door ons vertaalt in een eerste ontwerp van uw woning. Dit eerste ontwerp bestaat (meestal) uit schetstekeningen van de indelingen van de begane grond, de verdieping en van één of twee gezichtsbepalende gevels. Deze zullen zo veel mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke woonwensen, de eisen van de gemeente, en uiteraard uw budget. Indien gewenst kunnen wij u aan de hand hiervan ook al een eerste kostenraming geven.

Stap No. 3

Intentie verklaring met samenwerkingsovereenkomst

Indien u aan ons te kennen heeft gegeven met ons verder te willen gaan op basis van het eerste ontwerp met de daarbij behorende kostenraming, zullen wij een samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening opstellen. Hierin wordt slechts afgesproken dat u de intentie heeft om met ons verder te willen gaan, niets meer en niets minder. Indien u echter meer duidelijkheid over de exacte (bouw)kosten wenst te ontvangen dan is het ook mogelijk om stap 4 vóór de ondertekening van deze intentieverklaring uit te voeren.

Stap No. 4

Het inventariseren van uw overige woonwensen

Uiteraard kunnen wij ons ook heel goed voorstellen dat u wel de intentie heeft om met ons verder te willen gaan, maar nog geen handtekening wilt zetten onder een samenwerkingsovereenkomst, omdat u wellicht nog meer duidelijkheid wilt hebben over de exacte (bouw)kosten op basis van al uw overige specifieke woonwensen. Als u dit aan ons aangeeft zullen wij ook zonder dat er een intentieverklaring is ondertekend met u verder gaan.


De volgende stap is dan het verder inventariseren van uw woonwensen welke mede prijsbepalend zullen zijn. Wij hebben hiervoor een geheel eigen methode ontwikkeld. Om keuzes te maken, in alle onderdelen welke mede prijsbepalend zijn voor de bouw van uw woning, kunnen wij u op de een of ander manier de verschillende mogelijkheden laten zien.


Wij zullen u hier steeds deskundig bij adviseren en u de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden uitleggen en toelichten. Soms kan het ook nodig zijn om hiervoor het ontwerp wat verder uit te werken t.o.v. dan bij stap 2 is omschreven. Als dat nodig is zullen wij dit uiteraard doen.

Stap No. 5

Uitwerken van het ontwerp en definitieve offerte

Nu wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Alle gevels, plattegronden, principedoorsneden en details worden getekend. Tevens worden al de materiaalkeuzes en de stijlkenmerkende details bepaald.


Deze ontwerptekening wordt met u besproken en waar nodig aangepast, zodat het helemaal is zoals het door u gewenst is. Aan de hand hiervan wordt de definitieve offerte gemaakt.

Stap No. 6

De aanneemovereenkomst

Als alles helemaal naar uw wens is, zal de aanneemovereenkomst opgesteld en ondertekend worden. Deze bestaat uit de tekst van de definitieve offerte (zie stap 5) en hierin komen de afspraken over de betalingsregeling tijdens de bouw en over de bouwtijd etc.


Indien u onverhoopt verdere samenwerking wenst te beëindigen bent u ons een bedrag verschuldigd van circa 1% van de bij stap 2 opgegeven kostenraming. Dit ter compensatie voor het verzorgen van het complete ontwerp (zie stap 5), het bespreken en inventariseren van uw overige woonwensen (zie stap 4) en het aan de hand hiervan uitbrengen van een gespecificeerde offerte en het bespreken ervan.

Stap No. 7

Welstand

Vervolgens wordt het ontwerp besproken met (de) welstand(scommissie) van de gemeente. Indien welstand op basis van de welstandsnota en/of een beeldkwaliteitplan opmerkingen heeft, zullen wij deze ten allen tijde eerst met u bespreken voordat er aanpassingen in het ontwerp worden aangebracht. Dit geldt uiteraard ook voor eventuele financiële consequenties van het welstandsadvies. Zo nodig kan deze stap zich nog een keer herhalen totdat welstand akkoord gaat.

Stap No. 8

het aanvragen van de bouwvergunning

Na akkoord van welstand worden de tekeningen uitgewerkt tot een bouwaanvraag. Hiervoor wordt het ontwerp verder uitgewerkt in technische plattegronden en principedetails. Tevens worden er dan allerlei berekeningen gemaakt voor o.a. de energiezuinigheid (de epc berekening), de ventilatievoorzieningen en de daglichttoetreding in de diverse ruimten. Al deze onderdelen maken deel uit van de bouwaanvraag. Soms moeten er ook nog onderzoeken worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven zoals voor:

Als ook alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende rapporten zijn opgesteld, wordt alles ingediend bij de gemeente. Het afgeven van de bouwvergunning (vanaf het moment van indienen van de bouwaanvraag) kan wel enige tijd in beslag nemen, reken minimaal op een paar maanden. Uiteraard zullen wij dit proces bij de gemeente nauwgezet volgen, en u hiervan op de hoogte houden.


In de periode dat bij de gemeente de bouwaanvraag loopt, gaan wij verder met de voorbereidingen zodat de daadwerkelijke bouw ook zo snel mogelijk kan starten nadat de bouwvergunning is verleend. U moet dan denken aan de volgende zaken:

Stap No. 9

de bouwvergunning/start uitvoering

Indien de bouwvergunning is afgegeven en deze niet meer voor beroep en bezwaar vatbaar is, en derhalve onherroepelijk, kan er gestart worden met de bouw. In de aanneemovereenkomst is vastgelegd dat de dag waarop de heipalen zijn aangebracht, de eerste werkdag is van het totaal aantal werkbare werkdagen waarbinnen wij uw woning aan u zullen opleveren.

Stap No. 10

Bouwvergaderingen en bouwplaatsbezoeken

Tijdens de gehele uitvoering worden er diverse bouwvergaderingen gehouden bij ons op kantoor. In deze besprekingen zullen de meeste onderdelen uit de definitieve offerte nog een keer aan de orde komen, dit om aan u te vragen of deze nog steeds allemaal conform uw wensen zijn.


Desgewenst en waar mogelijk kunnen diverse eerder genomen beslissingen dan nog weer worden gewijzigd. Uiteraard kunnen er ook nieuwe ideeën en wensen van u worden besproken. En waar dit mogelijk is zullen wij er altijd alles aan doen om uw nieuwe/aanvullende of gewijzigde ideeën en wensen te realiseren. Van deze besprekingen maken wij notulen welke u digitaal toegestuurd krijgt. Bij wijzigingen en/of aanvullingen zullen wij u altijd vooraf informeren over de eventuele prijsconsequenties hiervan zodat u altijd een volledig overzicht houdt van de kosten en nooit geconfronteerd wordt met onverwachte financiële zaken.


Indien gewenst kunt u in overleg met onze uitvoerder ook de bouw van uw woning bezoeken. Wanneer dergelijke bezoeken consequenties hebben voor uw wensen en ideeën zullen wij dit weer nader bespreken tijdens de bouwbesprekingen bij ons op kantoor.

Stap No. 11

de oplevering

Wanneer de woning gereed is om aan u op te leveren zullen wij u veertien kalenderdagen hiervoor schriftelijk op de hoogte brengen. Op die dag loopt de uitvoerder met u de gehele woning door en worden eventuele tekortkomingen (de zogenaamde opleverpunten) genoteerd in een proces verbaal van oplevering. Wij zullen vervolgens zorgen dat de geconstateerde opleverpunten binnen een redelijke termijn worden afgewerkt. Bij de oplevering kunt u zich desgewenst laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke deskundige van Vereniging Eigen Huis (uiteraard moet u dan daarvan wel zelf lid zijn of worden) Wij zien dit niet als een motie van wantrouwen naar ons toe. Want wij kunnen heel goed begrijpen dat u zich misschien wat ongemakkelijk of onzeker voelt bij de oplevering omdat u niet goed weet waar u op moet letten. Dus wat ons betreft is dit geen enkel probleem !

Stap No. 12

Nazorg

Wanneer er na de oplevering klachten en/of zaken zijn die niet met de eerste oplevering zijn geconstateerd/vastgesteld, kunt u deze uiteraard ten alle tijd aan ons melden, het liefst schriftelijk per e-mail. Indien urgentie vereist is, zullen wij deze uiteraard zo snel mogelijk verhelpen. Andere klachten zullen wij zoveel mogelijk proberen te bundelen zodat het u minimaal tijd kost om hiervoor thuis te moeten zijn. Voor zover de klachten binnen de onderhoudstermijn zijn en/of binnen de wettelijke garantiebepalingen/termijnen vallen zullen wij deze uiteraard ten allen tijde kosteloos voor u verhelpen.


Natuurlijk kan het ook zo zijn dat er na die periode(s) klachten ontstaan. Uiteraard kunt u deze ook altijd bij ons melden. Ook dan zullen wij deze zo snel mogelijk verhelpen. De kosten hiervan zullen dan wel bij u in rekening worden gebracht, maar dat spreekt denken wij voor zichzelf.

"Ontzorgen; Tijdens het realiseren van een woning komt er veel op u af. Wij zien het als onze taak om zo veel mogelijk deze zaken voor u te regelen. Tijdens het gehele traject zullen wij u met raad en daad terzijde staan."

Top